เมื่อใช้ WebDAV กับ NextCloud แล้วมีไฟล์ใน directory (folder) เดียวกันเยอะๆ จะทำให้ช้าลงมากๆ ถ้าใช้ PostgreSQL เป็น database สามารถแก้ไขอ้อมๆ ได้ด้วยคำสั่ง

CREATE INDEX properties_path_index ON oc_properties USING btree (userid, propertypath);

แต่ถ้าใช้ MySQL ยังไม่มีวิธีครับ

Credit: https://github.com/nextcloud/server/issues/8962

Very slow access (copy, ls, etc) files in folders with lots of files through webdav + proposed fix · Issue #8962 · nextcloud/server

Access (copy, ls, etc) files from folders with thousands of files through...

GitHub

May 09, 2019, 16:51:26 GMT+7