@cwt freshpress น้ำเย็น งี้ปะครับ ?

@veer66 @cwt แช่น้ำเย็น+ตู้เย็นไว้ทั้งคืนครับ แล้วค่อยมา press ตอนเช้า

@veer66 @cwt อ้าวเพิ่งรู้ตัวว่าตอบผิด instance