NoSQLite ก็เป็นอีก project ที่พยายามติดต่อต้นน้ำแล้วยังไม่มีคำตอบ fork เป็นอีกชื่อดีไหม

Feb 07, 2019, 16:50:28 GMT+7 1 replies

@cwt refactor code ให้ใช้ dialect ของ Python 3.6, 3.7 แล้วเปลี่ยนชื่อ project เป็น NoSQLite3K ไรงี้