ลอง run script create free VM ใน Oracle Cloud ดูเล่นๆ (ตั้งแต่สมัครไป create ไม่เคยผ่าน ขึ้น error "Out Of Host Capacity") ผ่านมา 13 วัน run ผ่านเฉย สรุปได้ free VM แล้ว เป็น Oracle Enterprise Linux 7

Oct 04, 2019, 10:50:59 GMT+7